puff
Reth Nesh
Tirana Art - Shoqete jo-fitimprurese
Mirë se vini në web-faqen e Qëndrës ‘Tirana Art’. Qëndra ‘Tirana Art’ ështe një organizatë jo fitimprurëse e cila informon,edukon dhe inspiron publikun me anë të pasurimit të eksperiencave artistike. ‘TAC’ pëmbush misionin e saj duke ofruar programe dhe shërbime për publikun, artistët,institucionet e artit,si edhe organizatave kulturore. Qëndra ‘Tirana Art’ promovon kulturat, artin, edukimin, traditat, turizmin, nga artistë profesionistë në Shqiperi. Qëndra organizon aktivitete dhe projekte të ndryshme socio-kulturore si ‘Tirana Art Colony’,’Magic Pen’,edukumin artistik,trajnime,workshops, etj.

‘Qëndra Tirana Art’ ështe krijuar në vitin 2010, dhe themeluar në 2015 nga Jona Dividi, me misjonin për të promovuar kuptimet ndër-kulturore, dhe ekspozuar artin kombëtar dhe atë ndërkombëtar. ‘TAC’ operon në Shqipëri me një staf profesional. Gjatë pesë viteve të saj të para, TAC ka organizuar shumë aktivitete dhe ekspozita në Shqipëri. Projektet e para kombëtare konsistojnë në shumë bashkëpunime të tjera nga Shqipëria dhe jashtë saj. Projektet ndërkombëtare dukshëm mbrënda të njëjtit vit përfshijnë aktivitete si; Tirana Art Colony, Magic Pen,etj në (pikture, fotografi,skulpturë, grafikë, etj).

About us
A Non-profit Organization
Welcome to the website of the Tirana Art Centre. Tirana Art Centre is a nonprofit art organization that informs, educates, and inspires the public through enriching experiences in the arts. TAC fulfills its mission by providing programs and services to public, artists, arts institutions, and the cultural organizations. Tirana Art Centre promotes the cultures, arts, educations, traditions, tourism, from professional artists in Albania. The centre organizes different socio-cultural activities and project, Tirana Art Colony, Magic Pen, artistic education, training, workshops etc.

Tirana Art Centre was create in 2010 and founded in 2015 by Jona Dividi with the mission of promoting cross-cultural understanding and exposure to the arts internationally. TAC operates in Albania, with professional staff members. During its initial five years, TAC produced many activity and exhibitions in Albania. Its early national projects consisted of, among many others, collaborations from Albania and outside of country. Notable international projects from the same years include the activities of ‘Tirana Art Colony’, ‘Magic Pen’, etc, in (paintings, photography, sculpture, graphic, etc).